Usage Statistics for www.horstbayer.at

Summary Period: March 2015
Generated 01-Apr-2015 04:49 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2015
Total Hits 10141
Total Files 8779
Total Pages 9539
Total Visits 3145
Total KBytes 404887
Total Unique Sites 895
Total Unique URLs 111
Total Unique Referrers 1359
Total Unique User Agents 449
. Avg Max
Hits per Hour 13 316
Hits per Day 327 639
Files per Day 283 473
Pages per Day 307 495
Sites per Day 28 119
Visits per Day 101 201
KBytes per Day 13061 71304
Hits by Response Code
Code 200 - OK 86.57% 8779
Code 206 - Partial Content 1.47% 149
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 4
Code 302 - Found 1.06% 107
Code 304 - Not Modified 0.30% 30
Code 404 - Not Found 10.57% 1072

Daily usage for March 2015

Daily Statistics for March 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 154 1.52% 140 1.59% 149 1.56% 37 1.18% 28 3.13% 3021 0.75%
2 277 2.73% 226 2.57% 254 2.66% 108 3.43% 61 6.82% 8374 2.07%
3 255 2.51% 226 2.57% 241 2.53% 108 3.43% 45 5.03% 7948 1.96%
4 128 1.26% 101 1.15% 124 1.30% 57 1.81% 42 4.69% 2610 0.64%
5 176 1.74% 105 1.20% 140 1.47% 62 1.97% 45 5.03% 2543 0.63%
6 249 2.46% 130 1.48% 203 2.13% 75 2.38% 55 6.15% 3924 0.97%
7 231 2.28% 114 1.30% 204 2.14% 60 1.91% 39 4.36% 4336 1.07%
8 188 1.85% 149 1.70% 181 1.90% 95 3.02% 73 8.16% 5846 1.44%
9 213 2.10% 162 1.85% 194 2.03% 136 4.32% 103 11.51% 4770 1.18%
10 371 3.66% 362 4.12% 359 3.76% 201 6.39% 98 10.95% 6834 1.69%
11 411 4.05% 332 3.78% 403 4.22% 198 6.30% 119 13.30% 10613 2.62%
12 247 2.44% 205 2.34% 243 2.55% 133 4.23% 80 8.94% 5578 1.38%
13 309 3.05% 224 2.55% 296 3.10% 178 5.66% 113 12.63% 61052 15.08%
14 639 6.30% 469 5.34% 386 4.05% 164 5.21% 109 12.18% 71304 17.61%
15 218 2.15% 172 1.96% 209 2.19% 123 3.91% 75 8.38% 4747 1.17%
16 326 3.21% 279 3.18% 313 3.28% 87 2.77% 44 4.92% 3832 0.95%
17 312 3.08% 282 3.21% 297 3.11% 105 3.34% 45 5.03% 7410 1.83%
18 500 4.93% 405 4.61% 495 5.19% 153 4.86% 45 5.03% 66525 16.43%
19 495 4.88% 473 5.39% 492 5.16% 115 3.66% 40 4.47% 6625 1.64%
20 464 4.58% 378 4.31% 456 4.78% 84 2.67% 42 4.69% 8551 2.11%
21 416 4.10% 402 4.58% 409 4.29% 96 3.05% 47 5.25% 6760 1.67%
22 427 4.21% 422 4.81% 422 4.42% 88 2.80% 25 2.79% 6092 1.50%
23 421 4.15% 400 4.56% 411 4.31% 93 2.96% 45 5.03% 5633 1.39%
24 482 4.75% 473 5.39% 473 4.96% 89 2.83% 41 4.58% 6273 1.55%
25 427 4.21% 415 4.73% 423 4.43% 93 2.96% 37 4.13% 5439 1.34%
26 398 3.92% 383 4.36% 389 4.08% 82 2.61% 37 4.13% 5645 1.39%
27 375 3.70% 358 4.08% 368 3.86% 74 2.35% 37 4.13% 4843 1.20%
28 370 3.65% 357 4.07% 361 3.78% 69 2.19% 29 3.24% 4503 1.11%
29 364 3.59% 351 4.00% 357 3.74% 78 2.48% 27 3.02% 60093 14.84%
30 153 1.51% 149 1.70% 149 1.56% 64 2.03% 20 2.23% 1699 0.42%
31 145 1.43% 135 1.54% 138 1.45% 63 2.00% 26 2.91% 1465 0.36%

Hourly usage for March 2015

Hourly Statistics for March 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 12 397 3.91% 10 334 3.80% 12 380 3.98% 175 5433 1.34%
1 14 438 4.32% 12 398 4.53% 13 422 4.42% 2062 63918 15.79%
2 13 410 4.04% 10 318 3.62% 13 404 4.24% 270 8376 2.07%
3 14 437 4.31% 13 407 4.64% 13 432 4.53% 3916 121385 29.98%
4 12 374 3.69% 11 342 3.90% 11 362 3.79% 171 5315 1.31%
5 12 375 3.70% 10 334 3.80% 11 369 3.87% 228 7059 1.74%
6 12 389 3.84% 11 367 4.18% 12 381 3.99% 279 8639 2.13%
7 14 436 4.30% 12 377 4.29% 13 412 4.32% 227 7041 1.74%
8 12 383 3.78% 10 338 3.85% 12 375 3.93% 227 7033 1.74%
9 21 670 6.61% 16 521 5.93% 13 413 4.33% 2078 64412 15.91%
10 11 341 3.36% 9 303 3.45% 10 332 3.48% 204 6331 1.56%
11 13 412 4.06% 12 375 4.27% 12 394 4.13% 210 6515 1.61%
12 13 418 4.12% 12 375 4.27% 13 405 4.25% 280 8693 2.15%
13 12 372 3.67% 10 329 3.75% 11 349 3.66% 185 5747 1.42%
14 13 413 4.07% 12 374 4.26% 13 403 4.22% 243 7531 1.86%
15 14 439 4.33% 11 343 3.91% 13 430 4.51% 275 8523 2.11%
16 12 388 3.83% 11 352 4.01% 11 370 3.88% 243 7544 1.86%
17 13 416 4.10% 11 360 4.10% 13 406 4.26% 230 7137 1.76%
18 12 399 3.93% 12 377 4.29% 12 392 4.11% 267 8275 2.04%
19 13 408 4.02% 10 334 3.80% 12 398 4.17% 250 7738 1.91%
20 16 523 5.16% 14 437 4.98% 15 485 5.08% 355 11010 2.72%
21 17 538 5.31% 12 401 4.57% 16 498 5.22% 279 8661 2.14%
22 12 393 3.88% 11 351 4.00% 12 377 3.95% 231 7161 1.77%
23 12 372 3.67% 10 332 3.78% 11 350 3.67% 175 5410 1.34%

Top 30 of 111 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7026 69.28% 69914 17.27% /stats/
2 706 6.96% 617 0.15% /
3 528 5.21% 58156 14.36% /stats/usage_201409.html
4 235 2.32% 22975 5.67% /stats/usage_201503.html
5 68 0.67% 7654 1.89% /stats/usage_201502.html
6 26 0.26% 2642 0.65% /stats/usage_201302.html
7 13 0.13% 1421 0.35% /stats/usage_201308.html
8 13 0.13% 1493 0.37% /stats/usage_201412.html
9 12 0.12% 1267 0.31% /stats/usage_201310.html
10 10 0.10% 1064 0.26% /stats/usage_201305.html
11 10 0.10% 1083 0.27% /stats/usage_201404.html
12 9 0.09% 961 0.24% /stats/usage_201402.html
13 9 0.09% 982 0.24% /stats/usage_201405.html
14 9 0.09% 996 0.25% /stats/usage_201408.html
15 9 0.09% 1030 0.25% /stats/usage_201411.html
16 8 0.08% 852 0.21% /stats/usage_201306.html
17 8 0.08% 869 0.21% /stats/usage_201501.html
18 7 0.07% 724 0.18% /stats/usage_201303.html
19 7 0.07% 735 0.18% /stats/usage_201304.html
20 7 0.07% 739 0.18% /stats/usage_201309.html
21 7 0.07% 749 0.18% /stats/usage_201311.html
22 7 0.07% 732 0.18% /stats/usage_201401.html
23 7 0.07% 762 0.19% /stats/usage_201406.html
24 7 0.07% 765 0.19% /stats/usage_201407.html
25 7 0.07% 811 0.20% /stats/usage_201410.html
26 6 0.06% 1 0.00% /icons/blank.gif
27 6 0.06% 1 0.00% /icons/folder.gif
28 6 0.06% 1 0.00% /icons/unknown.gif
29 6 0.06% 657 0.16% /stats/usage_201307.html
30 6 0.06% 650 0.16% /stats/usage_201312.html

Top 10 of 111 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.04% 222534 54.96% /HorstBayerBackup.rar
2 7026 69.28% 69914 17.27% /stats/
3 528 5.21% 58156 14.36% /stats/usage_201409.html
4 235 2.32% 22975 5.67% /stats/usage_201503.html
5 68 0.67% 7654 1.89% /stats/usage_201502.html
6 26 0.26% 2642 0.65% /stats/usage_201302.html
7 13 0.13% 1493 0.37% /stats/usage_201412.html
8 13 0.13% 1421 0.35% /stats/usage_201308.html
9 12 0.12% 1267 0.31% /stats/usage_201310.html
10 10 0.10% 1083 0.27% /stats/usage_201404.html

Top 10 of 23 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7026 69.28% 1562 57.30% /stats/
2 706 6.96% 488 17.90% /
3 528 5.21% 482 17.68% /stats/usage_201409.html
4 235 2.32% 105 3.85% /stats/usage_201503.html
5 68 0.67% 30 1.10% /stats/usage_201502.html
6 26 0.26% 19 0.70% /stats/usage_201302.html
7 13 0.13% 7 0.26% /stats/usage_201412.html
8 13 0.13% 6 0.22% /stats/usage_201308.html
9 12 0.12% 5 0.18% /stats/usage_201310.html
10 10 0.10% 3 0.11% /stats/usage_201305.html

Top 10 of 24 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7026 69.28% 1555 57.13% /stats/
2 706 6.96% 488 17.93% /
3 528 5.21% 482 17.71% /stats/usage_201409.html
4 235 2.32% 107 3.93% /stats/usage_201503.html
5 68 0.67% 30 1.10% /stats/usage_201502.html
6 26 0.26% 20 0.73% /stats/usage_201302.html
7 13 0.13% 7 0.26% /stats/usage_201412.html
8 13 0.13% 6 0.22% /stats/usage_201308.html
9 12 0.12% 6 0.22% /stats/usage_201310.html
10 10 0.10% 3 0.11% /stats/usage_201305.html

Top 30 of 1359 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1075 10.60% - (Direct Request)
2 501 4.94% http://seogf.biz
3 254 2.50% http://levitrapillswww.com
4 248 2.45% http://xanaxpills.com
5 240 2.37% http://stroyprorab.com/
6 239 2.36% http://sammerz.ru
7 235 2.32% http://cheapaccutanepills.com
8 217 2.14% http://buyanessaysonline.com
9 197 1.94% http://tramadolonlinehcl.com
10 185 1.82% http://cialispillsonline.com
11 176 1.74% http://domstroyka.com/
12 103 1.02% https://www.google.com/search
13 75 0.74% https://www.facebook.com/promokodlamoda
14 72 0.71% https://www.facebook.com/promokodilaredoute
15 64 0.63% http://4paydayloan.com/WI/
16 63 0.62% https://www.facebook.com/promokodiasos
17 63 0.62% https://www.facebook.com/volshebnojeslovosotmarket
18 60 0.59% http://4paydayloan.com/WV/
19 60 0.59% https://www.facebook.com/promokodienter
20 60 0.59% https://www.facebook.com/promokodisvyaznoy
21 59 0.58% http://xf.58.com/sou/
22 52 0.51% http://4paydayloan.com/WA/
23 48 0.47% http://4paydayloan.com/WY/
24 48 0.47% https://www.facebook.com/promokodimvideo
25 45 0.44% https://www.facebook.com/promokodieuroset
26 40 0.39% http://prmb.mobi/acheter-baclofene
27 39 0.38% https://www.facebook.com/kodovoyeslovoeldorado
28 39 0.38% https://www.facebook.com/kuponyaliexpress
29 37 0.36% http://chaoscoder.com
30 32 0.32% http://books-z.blogspot.com/2014/12/first-post.html

Top 20 of 103 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 0.97% http://asadv.ru/besplatnie-parnushki-skachat
2 1 0.97% http://asadv.ru/chulki-shpilki-seks-foto
3 1 0.97% http://asadv.ru/dva-chlena-v-ee-rabochem-rotike
4 1 0.97% http://asadv.ru/dva-merzopakostnyx-izvrashhenca-zhestoko-nasiluyut-plennuyu-devushku
5 1 0.97% http://asadv.ru/dve-damochki-spravlyalis-i-sami-no-chlen-lishnim-ne-budet
6 1 0.97% http://asadv.ru/erotika-devochka-s-myachom-na-luzhajke-laskaet-svoyu-pisyu
7 1 0.97% http://asadv.ru/goryachaya-blondinka-s-razdolbannoj-zadnicej-vizzhit-ot-udovolstviya
8 1 0.97% http://asadv.ru/grudastaya-dzhuliya-enn-reshila-rasslabitsya-na-rabote
9 1 0.97% http://asadv.ru/iznasiloval-shlyuxu
10 1 0.97% http://asadv.ru/krasavchik-baldeet-s-zhopastoj-chernoj-shlyushkoj
11 1 0.97% http://asadv.ru/krasotka-tiffani-baluetsya-s-vibratorom
12 1 0.97% http://asadv.ru/lesbi-s-nozhom-v-zhope-foto
13 1 0.97% http://asadv.ru/malenkij-chlen-konchaet-blondinke-na-lico
14 1 0.97% http://asadv.ru/mama-synom-ukrainskix-film-besplatno
15 1 0.97% http://asadv.ru/minet-na-nudiskom-plyazhe-ukraina
16 1 0.97% http://asadv.ru/parnushka-porno-dlya-moblne
17 1 0.97% http://asadv.ru/porno-fotozhenu-vyebli-zalili-spermoj
18 1 0.97% http://asadv.ru/porno-s-loshadey
19 1 0.97% http://asadv.ru/posmatrit-kak-loshad-traxaed-devushku
20 1 0.97% http://asadv.ru/rezvo-chpokaet-seks

Top 15 of 449 Total User Agents
# Hits User Agent
1 572 5.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 358 3.53% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 173 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 163 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
5 160 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
6 151 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
7 150 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
8 149 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
9 148 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; MRA 5.10 (build 5339); GTB7.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
10 145 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Safari/53
11 144 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
12 142 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
13 141 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
14 141 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12521 Safari/53
15 139 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa

Usage by Country for March 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 10141 100.00% 8928 101.70% 404887 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21