Usage Statistics for www.horstbayer.at

Summary Period: December 2014
Generated 01-Jan-2015 04:45 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2014
Total Hits 21538
Total Files 21011
Total Pages 21208
Total Visits 1995
Total KBytes 1907249
Total Unique Sites 575
Total Unique URLs 48
Total Unique Referrers 2533
Total Unique User Agents 309
. Avg Max
Hits per Hour 28 115
Hits per Day 694 1464
Files per Day 677 1438
Pages per Day 684 1437
Sites per Day 18 56
Visits per Day 64 142
KBytes per Day 61524 157921
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.55% 21011
Code 206 - Partial Content 0.03% 6
Code 302 - Found 0.64% 138
Code 304 - Not Modified 0.10% 22
Code 404 - Not Found 1.68% 361

Daily usage for December 2014

Daily Statistics for December 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1040 4.83% 1035 4.93% 1035 4.88% 93 4.66% 34 5.91% 89621 4.70%
2 1044 4.85% 1034 4.92% 1038 4.89% 78 3.91% 26 4.52% 71578 3.75%
3 1220 5.66% 1203 5.73% 1209 5.70% 89 4.46% 43 7.48% 114706 6.01%
4 1464 6.80% 1438 6.84% 1437 6.78% 99 4.96% 48 8.35% 121717 6.38%
5 1023 4.75% 1015 4.83% 1018 4.80% 78 3.91% 47 8.17% 89741 4.71%
6 853 3.96% 843 4.01% 845 3.98% 77 3.86% 39 6.78% 71529 3.75%
7 1248 5.79% 1232 5.86% 1236 5.83% 74 3.71% 31 5.39% 96991 5.09%
8 567 2.63% 556 2.65% 561 2.65% 55 2.76% 26 4.52% 33444 1.75%
9 777 3.61% 766 3.65% 770 3.63% 59 2.96% 25 4.35% 50418 2.64%
10 618 2.87% 612 2.91% 613 2.89% 56 2.81% 19 3.30% 45292 2.37%
11 1062 4.93% 1056 5.03% 1056 4.98% 65 3.26% 27 4.70% 157921 8.28%
12 1216 5.65% 1203 5.73% 1210 5.71% 60 3.01% 18 3.13% 107665 5.65%
13 1245 5.78% 1222 5.82% 1233 5.81% 68 3.41% 32 5.57% 107714 5.65%
14 719 3.34% 687 3.27% 696 3.28% 54 2.71% 28 4.87% 47185 2.47%
15 801 3.72% 781 3.72% 783 3.69% 42 2.11% 35 6.09% 83909 4.40%
16 825 3.83% 816 3.88% 819 3.86% 26 1.30% 12 2.09% 87471 4.59%
17 965 4.48% 932 4.44% 956 4.51% 31 1.55% 23 4.00% 98182 5.15%
18 482 2.24% 448 2.13% 461 2.17% 18 0.90% 15 2.61% 47880 2.51%
19 500 2.32% 485 2.31% 490 2.31% 29 1.45% 26 4.52% 51674 2.71%
20 545 2.53% 524 2.49% 539 2.54% 18 0.90% 14 2.43% 56504 2.96%
21 353 1.64% 345 1.64% 348 1.64% 27 1.35% 19 3.30% 35694 1.87%
22 265 1.23% 251 1.19% 258 1.22% 34 1.70% 16 2.78% 21658 1.14%
23 204 0.95% 195 0.93% 199 0.94% 47 2.36% 20 3.48% 18466 0.97%
24 160 0.74% 146 0.69% 152 0.72% 61 3.06% 23 4.00% 15723 0.82%
25 174 0.81% 164 0.78% 170 0.80% 81 4.06% 39 6.78% 16607 0.87%
26 276 1.28% 224 1.07% 256 1.21% 82 4.11% 44 7.65% 23384 1.23%
27 401 1.86% 385 1.83% 386 1.82% 130 6.52% 52 9.04% 36309 1.90%
28 477 2.21% 468 2.23% 471 2.22% 142 7.12% 56 9.74% 37284 1.95%
29 445 2.07% 430 2.05% 438 2.07% 109 5.46% 44 7.65% 30058 1.58%
30 336 1.56% 328 1.56% 331 1.56% 77 3.86% 35 6.09% 22475 1.18%
31 233 1.08% 187 0.89% 194 0.91% 62 3.11% 25 4.35% 18447 0.97%

Hourly usage for December 2014

Hourly Statistics for December 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 31 978 4.54% 31 963 4.58% 31 967 4.56% 2799 86759 4.55%
1 26 811 3.77% 25 802 3.82% 25 805 3.80% 2341 72576 3.81%
2 28 891 4.14% 26 836 3.98% 28 884 4.17% 4373 135557 7.11%
3 28 884 4.10% 27 842 4.01% 27 864 4.07% 2401 74431 3.90%
4 26 817 3.79% 26 808 3.85% 26 810 3.82% 2335 72389 3.80%
5 26 812 3.77% 25 787 3.75% 25 791 3.73% 2094 64908 3.40%
6 26 835 3.88% 25 794 3.78% 26 807 3.81% 2012 62360 3.27%
7 29 925 4.29% 28 888 4.23% 29 907 4.28% 2402 74476 3.90%
8 34 1059 4.92% 33 1032 4.91% 33 1036 4.88% 2849 88331 4.63%
9 27 859 3.99% 26 836 3.98% 26 831 3.92% 2396 74265 3.89%
10 26 822 3.82% 26 807 3.84% 26 809 3.81% 2210 68516 3.59%
11 25 778 3.61% 24 761 3.62% 24 770 3.63% 2206 68388 3.59%
12 26 819 3.80% 25 805 3.83% 26 811 3.82% 2228 69065 3.62%
13 30 942 4.37% 29 929 4.42% 29 926 4.37% 2730 84637 4.44%
14 31 990 4.60% 31 963 4.58% 31 970 4.57% 2562 79427 4.16%
15 26 833 3.87% 26 820 3.90% 26 822 3.88% 2140 66353 3.48%
16 22 707 3.28% 21 680 3.24% 22 690 3.25% 1831 56769 2.98%
17 27 838 3.89% 26 832 3.96% 26 834 3.93% 2467 76473 4.01%
18 30 936 4.35% 29 928 4.42% 30 933 4.40% 2758 85503 4.48%
19 31 985 4.57% 30 958 4.56% 31 968 4.56% 2896 89786 4.71%
20 33 1035 4.81% 33 1025 4.88% 33 1030 4.86% 2935 90978 4.77%
21 31 974 4.52% 30 959 4.56% 31 962 4.54% 2815 87268 4.58%
22 31 980 4.55% 30 955 4.55% 31 965 4.55% 2806 86976 4.56%
23 33 1028 4.77% 32 1001 4.76% 32 1016 4.79% 2937 91059 4.77%

Top 30 of 48 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13915 64.61% 1517754 79.58% /stats/usage_201405.html
2 2860 13.28% 28334 1.49% /stats/
3 1368 6.35% 1200 0.06% /
4 950 4.41% 101392 5.32% /stats/usage_201402.html
5 828 3.84% 84293 4.42% /stats/usage_201412.html
6 628 2.92% 69171 3.63% /stats/usage_201409.html
7 192 0.89% 20760 1.09% /stats/usage_201403.html
8 149 0.69% 15648 0.82% /stats/usage_201304.html
9 28 0.13% 3033 0.16% /stats/usage_201404.html
10 12 0.06% 1373 0.07% /stats/usage_201411.html
11 10 0.05% 1016 0.05% /stats/usage_201302.html
12 9 0.04% 957 0.05% /stats/usage_201305.html
13 9 0.04% 553 0.03% /stats/usage_201408.html
14 8 0.04% 877 0.05% /stats/usage_201307.html
15 8 0.04% 837 0.04% /stats/usage_201401.html
16 7 0.03% 642 0.03% /stats/usage_201311.html
17 6 0.03% 656 0.03% /stats/usage_201308.html
18 6 0.03% 634 0.03% /stats/usage_201309.html
19 6 0.03% 653 0.03% /stats/usage_201406.html
20 4 0.02% 426 0.02% /stats/usage_201306.html
21 4 0.02% 463 0.02% /stats/usage_201410.html
22 3 0.01% 310 0.02% /stats/usage_201303.html
23 2 0.01% 4 0.00% /stats/ctry_usage_201311.png
24 2 0.01% 217 0.01% /stats/usage_201312.html
25 2 0.01% 219 0.01% /stats/usage_201407.html
26 1 0.00% 55634 2.92% /HorstBayerBackup.rar
27 1 0.00% 0 0.00% /icons/blank.gif
28 1 0.00% 0 0.00% /icons/folder.gif
29 1 0.00% 0 0.00% /icons/unknown.gif
30 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201306.png

Top 10 of 48 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13915 64.61% 1517754 79.58% /stats/usage_201405.html
2 950 4.41% 101392 5.32% /stats/usage_201402.html
3 828 3.84% 84293 4.42% /stats/usage_201412.html
4 628 2.92% 69171 3.63% /stats/usage_201409.html
5 1 0.00% 55634 2.92% /HorstBayerBackup.rar
6 2860 13.28% 28334 1.49% /stats/
7 192 0.89% 20760 1.09% /stats/usage_201403.html
8 149 0.69% 15648 0.82% /stats/usage_201304.html
9 28 0.13% 3033 0.16% /stats/usage_201404.html
10 12 0.06% 1373 0.07% /stats/usage_201411.html

Top 10 of 22 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1368 6.35% 617 32.02% /
2 828 3.84% 282 14.63% /stats/usage_201412.html
3 13915 64.61% 278 14.43% /stats/usage_201405.html
4 950 4.41% 191 9.91% /stats/usage_201402.html
5 628 2.92% 186 9.65% /stats/usage_201409.html
6 2860 13.28% 185 9.60% /stats/
7 192 0.89% 104 5.40% /stats/usage_201403.html
8 149 0.69% 30 1.56% /stats/usage_201304.html
9 28 0.13% 18 0.93% /stats/usage_201404.html
10 12 0.06% 10 0.52% /stats/usage_201411.html

Top 10 of 23 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1368 6.35% 614 31.88% /
2 828 3.84% 283 14.69% /stats/usage_201412.html
3 13915 64.61% 276 14.33% /stats/usage_201405.html
4 950 4.41% 190 9.87% /stats/usage_201402.html
5 628 2.92% 186 9.66% /stats/usage_201409.html
6 2860 13.28% 185 9.61% /stats/
7 192 0.89% 103 5.35% /stats/usage_201403.html
8 149 0.69% 33 1.71% /stats/usage_201304.html
9 28 0.13% 15 0.78% /stats/usage_201404.html
10 12 0.06% 10 0.52% /stats/usage_201411.html

Top 30 of 2533 Total Referrers
# Hits Referrer
1 876 4.07% - (Direct Request)
2 270 1.25% http://mchat.wc.lt
3 265 1.23% http://gravatar.com/buymetforminonlinefastdelivery
4 243 1.13% https://www.google.com/search
5 235 1.09% http://gravatar.com/beabathiparcyre
6 230 1.07% http://gravatar.com/orderamoxicillin2015
7 210 0.98% http://gravatar.com/ordernaltrexone247
8 170 0.79% http://sycellphone.blogspot.com
9 140 0.65% http://ab-gymnic.tv-torgcentr.ru
10 140 0.65% http://www.netvibes.com/hydrocodone
11 135 0.63% http://greensbean.blogspot.com
12 108 0.50% http://dressirovkacobak.ru
13 100 0.46% http://alcoholism.spbdyet.ru
14 72 0.33% http://forskolin.paydayshop.biz/
15 69 0.32% http://amgasprombank.ru
16 69 0.32% http://de.newjornal.ru
17 69 0.32% http://fr.newjornal.ru
18 68 0.32% http://iphone-6.moykrest.ru
19 68 0.32% http://mobi-wery.eu/
20 68 0.32% https://putin.moykrest.ru
21 66 0.31% http://shanti-ts.ru
22 66 0.31% http://textadsearch.com
23 65 0.30% http://flpanel.blogspot.com
24 64 0.30% http://www.paygreendayloans.com/
25 63 0.29% http://medfordorthodontics.com
26 60 0.28% http://shop.spbdyet.ru/
27 60 0.28% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
28 57 0.26% http://www.hermitage-st-martin.com/modeles/menuhorizontal/css/cadres.php
29 50 0.23% http://cardio-twister.kupistar.ru
30 50 0.23% http://ligheffects.blogspot.com

Top 20 of 247 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 1.20% http://newpornotube.ru/smotret-filmy-porno-melodrama-besplatno/
2 2 0.80% http://blogdark.ru/porno-prinudiv-mamu-smotret-onlajn
3 2 0.80% http://okoplaneti.ru/gruppovoj-seks-v-saratove
4 1 0.40% http://asadv.ru/
5 1 0.40% http://asadv.ru/kejti-traxayut-rakom-minet-porno-rolik
6 1 0.40% http://b-gs.ru/category/porno-kastingi
7 1 0.40% http://b-gs.ru/devushka-traxaetsya-s-pikaperom
8 1 0.40% http://b7i.ru/aziatskie-lesbiyanki-ochen-goryachie
9 1 0.40% http://b7i.ru/devushka-traxaet-parnya-kolgotki-video
10 1 0.40% http://b7i.ru/krasivyj-seks-s-privlekatelnoj-medsestroj
11 1 0.40% http://b7i.ru/milenkie-molodenkie-durochki-laskayutsya-pered-kameroj
12 1 0.40% http://b7i.ru/molodye-starye-zrelye-voobshhim-vse-peretraxalis
13 1 0.40% http://b7i.ru/paren-ochen-vozbudil-svoyu-devushku
14 1 0.40% http://b7i.ru/paren-s-molodoj-devushkoj-zanimayutsya-seksom-na-divane
15 1 0.40% http://b7i.ru/priglasil-babenku-otodral-i-konchil-na-zhivot
16 1 0.40% http://b7i.ru/pyshnaya-soska-otsasyvaet-dvoim-srazu
17 1 0.40% http://b7i.ru/shikarnye-sosochki-zanyalis-goryachim-seksom
18 1 0.40% http://b7i.ru/strojnaya-goryachaya-devochka-traxaetsya-s-parnem-na-krovati
19 1 0.40% http://b7i.ru/xozyain-reshil-pokazat-kak-ebut-v-luchshix-domax
20 1 0.40% http://baseclimbing.ru/muzhik-snimaet-na-kameru-kak-prygaet-na-ego-chlene-zhena

Top 15 of 309 Total User Agents
# Hits User Agent
1 410 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 298 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 257 1.19% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
4 251 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
5 242 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
6 229 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36
7 226 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
8 225 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
9 224 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
10 222 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
11 222 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
12 221 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
13 221 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
14 217 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
15 212 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0

Usage by Country for December 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 21538 100.00% 21017 100.03% 1907249 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21