Usage Statistics for www.horstbayer.at

Summary Period: November 2014
Generated 01-Dec-2014 05:02 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2014
Total Hits 16836
Total Files 15980
Total Pages 16509
Total Visits 1903
Total KBytes 865924
Total Unique Sites 735
Total Unique URLs 50
Total Unique Referrers 1296
Total Unique User Agents 312
. Avg Max
Hits per Hour 23 286
Hits per Day 561 1309
Files per Day 532 1252
Pages per Day 550 1266
Sites per Day 24 96
Visits per Day 63 182
KBytes per Day 28864 114973
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.92% 15980
Code 206 - Partial Content 1.47% 248
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 302 - Found 1.65% 278
Code 304 - Not Modified 0.14% 23
Code 404 - Not Found 1.81% 305

Daily usage for November 2014

Daily Statistics for November 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 261 1.55% 248 1.55% 258 1.56% 33 1.73% 24 3.27% 5312 0.61%
2 363 2.16% 348 2.18% 353 2.14% 25 1.31% 17 2.31% 4273 0.49%
3 583 3.46% 561 3.51% 570 3.45% 39 2.05% 29 3.95% 7841 0.91%
4 748 4.44% 742 4.64% 744 4.51% 29 1.52% 26 3.54% 9221 1.06%
5 783 4.65% 760 4.76% 768 4.65% 48 2.52% 44 5.99% 10313 1.19%
6 396 2.35% 378 2.37% 387 2.34% 39 2.05% 33 4.49% 7411 0.86%
7 741 4.40% 712 4.46% 729 4.42% 35 1.84% 35 4.76% 9212 1.06%
8 67 0.40% 53 0.33% 59 0.36% 40 2.10% 35 4.76% 5050 0.58%
9 45 0.27% 38 0.24% 42 0.25% 28 1.47% 26 3.54% 2950 0.34%
10 181 1.08% 170 1.06% 168 1.02% 68 3.57% 32 4.35% 13747 1.59%
11 372 2.21% 333 2.08% 364 2.20% 71 3.73% 24 3.27% 72106 8.33%
12 477 2.83% 438 2.74% 468 2.83% 36 1.89% 24 3.27% 6580 0.76%
13 101 0.60% 59 0.37% 63 0.38% 25 1.31% 23 3.13% 114973 13.28%
14 121 0.72% 96 0.60% 104 0.63% 15 0.79% 19 2.59% 2036 0.24%
15 906 5.38% 634 3.97% 891 5.40% 35 1.84% 30 4.08% 34955 4.04%
16 567 3.37% 552 3.45% 558 3.38% 44 2.31% 33 4.49% 8715 1.01%
17 485 2.88% 475 2.97% 477 2.89% 57 3.00% 31 4.22% 6000 0.69%
18 796 4.73% 773 4.84% 785 4.75% 56 2.94% 34 4.63% 10706 1.24%
19 430 2.55% 413 2.58% 415 2.51% 64 3.36% 40 5.44% 6225 0.72%
20 1065 6.33% 1058 6.62% 1063 6.44% 73 3.84% 39 5.31% 65326 7.54%
21 1309 7.78% 1252 7.83% 1266 7.67% 117 6.15% 46 6.26% 85234 9.84%
22 533 3.17% 521 3.26% 523 3.17% 108 5.68% 51 6.94% 18013 2.08%
23 448 2.66% 444 2.78% 444 2.69% 69 3.63% 33 4.49% 7060 0.82%
24 380 2.26% 376 2.35% 376 2.28% 82 4.31% 32 4.35% 11276 1.30%
25 480 2.85% 457 2.86% 470 2.85% 98 5.15% 51 6.94% 14944 1.73%
26 721 4.28% 707 4.42% 710 4.30% 108 5.68% 61 8.30% 77124 8.91%
27 904 5.37% 881 5.51% 897 5.43% 182 9.56% 96 13.06% 49983 5.77%
28 893 5.30% 858 5.37% 885 5.36% 92 4.83% 33 4.49% 43115 4.98%
29 549 3.26% 521 3.26% 545 3.30% 134 7.04% 58 7.89% 43682 5.04%
30 1131 6.72% 1122 7.02% 1127 6.83% 73 3.84% 32 4.35% 112539 13.00%

Hourly usage for November 2014

Hourly Statistics for November 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 22 661 3.93% 21 645 4.04% 21 654 3.96% 664 19929 2.30%
1 23 705 4.19% 22 661 4.14% 23 695 4.21% 747 22405 2.59%
2 23 696 4.13% 22 675 4.22% 22 689 4.17% 918 27545 3.18%
3 23 693 4.12% 21 658 4.12% 22 671 4.06% 801 24038 2.78%
4 21 658 3.91% 21 647 4.05% 21 651 3.94% 777 23306 2.69%
5 20 614 3.65% 19 590 3.69% 19 598 3.62% 700 21003 2.43%
6 20 623 3.70% 19 591 3.70% 19 594 3.60% 2735 82037 9.47%
7 24 721 4.28% 23 695 4.35% 23 705 4.27% 841 25232 2.91%
8 24 734 4.36% 22 661 4.14% 22 673 4.08% 6373 191194 22.08%
9 23 700 4.16% 22 660 4.13% 22 672 4.07% 694 20826 2.41%
10 31 932 5.54% 21 651 4.07% 30 917 5.55% 1559 46761 5.40%
11 22 684 4.06% 22 660 4.13% 22 674 4.08% 668 20051 2.32%
12 23 702 4.17% 23 690 4.32% 23 701 4.25% 896 26869 3.10%
13 24 723 4.29% 23 717 4.49% 24 720 4.36% 993 29787 3.44%
14 20 603 3.58% 19 592 3.70% 19 599 3.63% 837 25096 2.90%
15 23 711 4.22% 22 685 4.29% 23 695 4.21% 982 29467 3.40%
16 21 632 3.75% 20 622 3.89% 20 626 3.79% 1042 31247 3.61%
17 20 610 3.62% 19 598 3.74% 20 603 3.65% 971 29132 3.36%
18 23 701 4.16% 23 691 4.32% 23 695 4.21% 969 29069 3.36%
19 24 741 4.40% 24 727 4.55% 24 728 4.41% 991 29723 3.43%
20 25 778 4.62% 25 763 4.77% 25 772 4.68% 956 28680 3.31%
21 25 761 4.52% 24 749 4.69% 25 755 4.57% 1017 30506 3.52%
22 23 693 4.12% 21 655 4.10% 22 672 4.07% 893 26804 3.10%
23 25 760 4.51% 23 697 4.36% 25 750 4.54% 841 25218 2.91%

Top 30 of 50 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 9855 58.54% 97882 11.30% /stats/
2 1813 10.77% 197750 22.84% /stats/usage_201405.html
3 1331 7.91% 1169 0.13% /
4 1132 6.72% 120817 13.95% /stats/usage_201402.html
5 1028 6.11% 113098 13.06% /stats/usage_201409.html
6 604 3.59% 64874 7.49% /stats/usage_201403.html
7 171 1.02% 17812 2.06% /stats/usage_201411.html
8 72 0.43% 7691 0.89% /stats/usage_201404.html
9 16 0.10% 1770 0.20% /stats/usage_201408.html
10 15 0.09% 1737 0.20% /stats/usage_201410.html
11 14 0.08% 1518 0.18% /stats/usage_201312.html
12 13 0.08% 1344 0.16% /stats/usage_201303.html
13 13 0.08% 1383 0.16% /stats/usage_201305.html
14 13 0.08% 1315 0.15% /stats/usage_201307.html
15 13 0.08% 1312 0.15% /stats/usage_201308.html
16 13 0.08% 1390 0.16% /stats/usage_201311.html
17 13 0.08% 1360 0.16% /stats/usage_201401.html
18 13 0.08% 1416 0.16% /stats/usage_201406.html
19 13 0.08% 1421 0.16% /stats/usage_201407.html
20 12 0.07% 1219 0.14% /stats/usage_201302.html
21 12 0.07% 1278 0.15% /stats/usage_201306.html
22 12 0.07% 1267 0.15% /stats/usage_201309.html
23 12 0.07% 1267 0.15% /stats/usage_201310.html
24 11 0.07% 1155 0.13% /stats/usage_201304.html
25 5 0.03% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201312.png
26 4 0.02% 222534 25.70% /HorstBayerBackup.rar
27 2 0.01% 4 0.00% /stats/ctry_usage_201305.png
28 2 0.01% 4 0.00% /stats/ctry_usage_201307.png
29 2 0.01% 8 0.00% /stats/daily_usage_201303.png
30 2 0.01% 8 0.00% /stats/daily_usage_201310.png

Top 10 of 50 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.02% 222534 25.70% /HorstBayerBackup.rar
2 1813 10.77% 197750 22.84% /stats/usage_201405.html
3 1132 6.72% 120817 13.95% /stats/usage_201402.html
4 1028 6.11% 113098 13.06% /stats/usage_201409.html
5 9855 58.54% 97882 11.30% /stats/
6 604 3.59% 64874 7.49% /stats/usage_201403.html
7 171 1.02% 17812 2.06% /stats/usage_201411.html
8 72 0.43% 7691 0.89% /stats/usage_201404.html
9 16 0.10% 1770 0.20% /stats/usage_201408.html
10 15 0.09% 1737 0.20% /stats/usage_201410.html

Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1331 7.91% 668 36.17% /
2 1028 6.11% 408 22.09% /stats/usage_201409.html
3 604 3.59% 350 18.95% /stats/usage_201403.html
4 9855 58.54% 217 11.75% /stats/
5 171 1.02% 136 7.36% /stats/usage_201411.html
6 72 0.43% 36 1.95% /stats/usage_201404.html
7 1132 6.72% 14 0.76% /stats/usage_201402.html
8 1813 10.77% 6 0.32% /stats/usage_201405.html
9 16 0.10% 3 0.16% /stats/usage_201408.html
10 15 0.09% 2 0.11% /stats/usage_201410.html

Top 10 of 18 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1331 7.91% 664 36.01% /
2 1028 6.11% 408 22.13% /stats/usage_201409.html
3 604 3.59% 348 18.87% /stats/usage_201403.html
4 9855 58.54% 218 11.82% /stats/
5 171 1.02% 136 7.38% /stats/usage_201411.html
6 72 0.43% 37 2.01% /stats/usage_201404.html
7 1132 6.72% 14 0.76% /stats/usage_201402.html
8 1813 10.77% 5 0.27% /stats/usage_201405.html
9 16 0.10% 3 0.16% /stats/usage_201408.html
10 15 0.09% 3 0.16% /stats/usage_201410.html

Top 30 of 1296 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1161 6.90% - (Direct Request)
2 495 2.94% http://zerosmoke.kupistar.ru
3 460 2.73% http://cabrio24.blogspot.com
4 452 2.68% https://twitter.com/esif22
5 410 2.44% http://telesales158.blogspot.com
6 380 2.26% http://komfortmax-188.sellsale.ru
7 345 2.05% http://way-tow-car.blogspot.com
8 340 2.02% https://vk.com/page-74059968_48349947
9 305 1.81% http://cars454.blogspot.com
10 295 1.75% http://autowindsh.blogspot.com
11 295 1.75% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
12 272 1.62% http://iphone-6.moykrest.ru
13 260 1.54% http://shop.spbdyet.ru/
14 245 1.46% http://www.theknot.com/wedding/online-furoxone
15 210 1.25% http://garmanj.blogspot.com
16 210 1.25% http://www.theknot.com/wedding/celexa-purchasing
17 180 1.07% http://my-lib.net
18 160 0.95% https://putin.moykrest.ru
19 145 0.86% http://blapaint.blogspot.com
20 145 0.86% http://www.theknot.com/wedding/purchase-bupronsr
21 140 0.83% http://topra67.blogspot.com
22 140 0.83% https://www.google.com/search
23 130 0.77% http://ordersuperavanaonlinequickdelivery.soup.io
24 128 0.76% http://incity.afdfloral.com/
25 125 0.74% http://darneo.a0001.net
26 125 0.74% http://order-naltrexone-no-prescription.soup.io
27 110 0.65% http://g3ivermectin3mg.enjin.com
28 96 0.57% http://all-hotel.org
29 95 0.56% http://buykeflexonline.forumcircle.com
30 95 0.56% http://doc1566.web1337.net

Top 20 of 140 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 0.71% http://autovim.ru/devushka-lizhet-anus-muzhchine
2 1 0.71% http://autovim.ru/telka-laskaet-chlen
3 1 0.71% http://b-gs.ru/analnoe-shou-s-peretraxom-pary-suchek
4 1 0.71% http://b-gs.ru/krasotka-golaya-na-solnce-reshila-pozagorat-i-polaskat-kisku
5 1 0.71% http://blogdark.ru/mama-so-slezami-soditsya-na-xer-syna
6 1 0.71% http://blogdark.ru/muzh-tryapka-porno
7 1 0.71% http://blogdark.ru/muzhya-pomenyalis-zhenami
8 1 0.71% http://blogdark.ru/nemeckoe-porno-trax-v-dva-stvola
9 1 0.71% http://blogdark.ru/otodral-zhenu-druga-za-dolgi-a-muzh-smotrel
10 1 0.71% http://blogdark.ru/poka-net-papy-syn-ublazhaet-mamu
11 1 0.71% http://blogdark.ru/porno-zastavila-molodogo
12 1 0.71% http://blogdark.ru/siloj-traxnuli-russkuyu-azh-do-slyoz
13 1 0.71% http://blogdark.ru/skachat-video-v-nebolshom-mb-kak-lezbiyanki-zanimayutsya-seksom
14 1 0.71% http://blogdark.ru/tyotya-traxnula-plemyannika-prinuditelno
15 1 0.71% http://blogdark.ru/u-zheny-slizal-spermu-negr
16 1 0.71% http://blogdark.ru/www-skrit-kamera-iznasilovat
17 1 0.71% http://brunse.ru/narezka-spermy-gluboko-v-glotku-do-blevoty
18 1 0.71% http://brunse.ru/tatuirovannaya-blondinochka-s-zharom-otdalas-dlinno-xuevu-parenku
19 1 0.71% http://carvibor.ru/aziatka-stala-opytnej
20 1 0.71% http://carvibor.ru/bolshoj-chernyj-xer-v-beloj-devke

Top 15 of 312 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1240 7.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 680 4.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
3 668 3.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
4 666 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
5 657 3.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
6 648 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
7 648 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
8 645 3.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
9 637 3.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
10 633 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
11 629 3.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
12 620 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
13 619 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
14 617 3.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
15 616 3.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36

Usage by Country for November 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 16836 100.00% 16228 101.55% 865924 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21