Usage Statistics for www.horstbayer.at

Summary Period: March 2021
Generated 01-Apr-2021 03:36 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2021
Total Hits 28906
Total Files 6422
Total Pages 27930
Total Visits 2492
Total KBytes 667190
Total Unique Sites 774
Total Unique URLs 109
Total Unique Referrers 4562
Total Unique User Agents 195
. Avg Max
Hits per Hour 38 161
Hits per Day 932 1406
Files per Day 207 449
Pages per Day 900 1368
Sites per Day 24 67
Visits per Day 80 130
KBytes per Day 21522 169334
Hits by Response Code
Code 200 - OK 22.22% 6422
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 4
Code 302 - Found 74.91% 21653
Code 404 - Not Found 2.86% 827

Daily usage for March 2021

Daily Statistics for March 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1299 4.49% 398 6.20% 1250 4.48% 90 3.61% 59 7.62% 5600 0.84%
2 1220 4.22% 343 5.34% 1205 4.31% 86 3.45% 41 5.30% 58704 8.80%
3 1384 4.79% 333 5.19% 1368 4.90% 75 3.01% 43 5.56% 2895 0.43%
4 1040 3.60% 279 4.34% 1031 3.69% 62 2.49% 40 5.17% 2896 0.43%
5 585 2.02% 226 3.52% 563 2.02% 45 1.81% 33 4.26% 2137 0.32%
6 1119 3.87% 404 6.29% 1109 3.97% 79 3.17% 30 3.88% 3543 0.53%
7 1381 4.78% 449 6.99% 1364 4.88% 119 4.78% 45 5.81% 4520 0.68%
8 1406 4.86% 408 6.35% 1307 4.68% 125 5.02% 35 4.52% 4339 0.65%
9 1224 4.23% 402 6.26% 1208 4.33% 108 4.33% 41 5.30% 3697 0.55%
10 988 3.42% 353 5.50% 969 3.47% 98 3.93% 52 6.72% 60230 9.03%
11 942 3.26% 202 3.15% 928 3.32% 130 5.22% 46 5.94% 1817 0.27%
12 762 2.64% 166 2.58% 749 2.68% 90 3.61% 49 6.33% 2265 0.34%
13 867 3.00% 239 3.72% 848 3.04% 82 3.29% 46 5.94% 2554 0.38%
14 1154 3.99% 242 3.77% 1127 4.04% 104 4.17% 55 7.11% 169334 25.38%
15 1107 3.83% 192 2.99% 1096 3.92% 78 3.13% 39 5.04% 8514 1.28%
16 461 1.59% 116 1.81% 435 1.56% 79 3.17% 63 8.14% 3765 0.56%
17 529 1.83% 139 2.16% 503 1.80% 95 3.81% 61 7.88% 3893 0.58%
18 653 2.26% 121 1.88% 626 2.24% 81 3.25% 56 7.24% 58389 8.75%
19 892 3.09% 92 1.43% 868 3.11% 93 3.73% 60 7.75% 1677 0.25%
20 456 1.58% 156 2.43% 426 1.53% 54 2.17% 49 6.33% 1964 0.29%
21 430 1.49% 103 1.60% 415 1.49% 51 2.05% 38 4.91% 1094 0.16%
22 876 3.03% 74 1.15% 863 3.09% 86 3.45% 51 6.59% 1948 0.29%
23 721 2.49% 89 1.39% 670 2.40% 79 3.17% 42 5.43% 2133 0.32%
24 644 2.23% 75 1.17% 627 2.24% 69 2.77% 48 6.20% 57463 8.61%
25 1026 3.55% 84 1.31% 1008 3.61% 96 3.85% 60 7.75% 2275 0.34%
26 965 3.34% 38 0.59% 954 3.42% 67 2.69% 39 5.04% 846 0.13%
27 1104 3.82% 115 1.79% 1063 3.81% 91 3.65% 67 8.66% 1474 0.22%
28 940 3.25% 56 0.87% 929 3.33% 68 2.73% 36 4.65% 56500 8.47%
29 999 3.46% 77 1.20% 967 3.46% 76 3.05% 39 5.04% 650 0.10%
30 709 2.45% 145 2.26% 692 2.48% 76 3.05% 43 5.56% 64239 9.63%
31 1023 3.54% 306 4.76% 762 2.73% 100 4.01% 46 5.94% 75835 11.37%

Hourly usage for March 2021

Hourly Statistics for March 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 37 1170 4.05% 9 304 4.73% 37 1158 4.15% 118 3661 0.55%
1 39 1214 4.20% 12 372 5.79% 38 1189 4.26% 287 8894 1.33%
2 33 1036 3.58% 9 306 4.76% 32 1010 3.62% 142 4408 0.66%
3 37 1164 4.03% 8 273 4.25% 36 1139 4.08% 93 2884 0.43%
4 46 1429 4.94% 12 381 5.93% 45 1402 5.02% 311 9634 1.44%
5 44 1367 4.73% 9 292 4.55% 42 1326 4.75% 103 3199 0.48%
6 42 1303 4.51% 8 275 4.28% 39 1211 4.34% 139 4304 0.65%
7 39 1210 4.19% 7 220 3.43% 37 1172 4.20% 104 3218 0.48%
8 39 1236 4.28% 7 238 3.71% 38 1194 4.27% 1911 59234 8.88%
9 38 1193 4.13% 5 185 2.88% 37 1176 4.21% 75 2333 0.35%
10 37 1147 3.97% 5 180 2.80% 36 1125 4.03% 5479 169855 25.46%
11 40 1256 4.35% 7 219 3.41% 39 1218 4.36% 123 3808 0.57%
12 38 1190 4.12% 7 231 3.60% 37 1171 4.19% 1900 58915 8.83%
13 37 1166 4.03% 9 285 4.44% 36 1139 4.08% 1986 61567 9.23%
14 35 1114 3.85% 6 195 3.04% 35 1103 3.95% 77 2375 0.36%
15 41 1271 4.40% 6 206 3.21% 40 1244 4.45% 1884 58395 8.75%
16 36 1145 3.96% 6 214 3.33% 36 1122 4.02% 1907 59128 8.86%
17 35 1087 3.76% 7 224 3.49% 34 1069 3.83% 1886 58457 8.76%
18 37 1154 3.99% 8 260 4.05% 36 1129 4.04% 172 5342 0.80%
19 35 1096 3.79% 8 249 3.88% 34 1068 3.82% 186 5771 0.87%
20 37 1175 4.06% 10 323 5.03% 34 1075 3.85% 635 19682 2.95%
21 39 1222 4.23% 10 335 5.22% 35 1094 3.92% 695 21552 3.23%
22 42 1330 4.60% 10 335 5.22% 40 1243 4.45% 654 20280 3.04%
23 39 1231 4.26% 10 320 4.98% 37 1153 4.13% 655 20295 3.04%

Top 30 of 109 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3197 11.06% 31935 4.79% /stats/
2 2307 7.98% 2008 0.30% /
3 223 0.77% 74531 11.17% /stats/webalizer.current
4 76 0.26% 3657 0.55% /stats/usage_202103.html
5 10 0.03% 29 0.00% /stats/usage.png
6 10 0.03% 862 0.13% /stats/usage_201405.html
7 10 0.03% 901 0.14% /stats/usage_202005.html
8 10 0.03% 914 0.14% /stats/usage_202006.html
9 9 0.03% 500702 75.05% /HorstBayerBackup.rar
10 9 0.03% 753 0.11% /stats/usage_201306.html
11 9 0.03% 779 0.12% /stats/usage_201308.html
12 9 0.03% 824 0.12% /stats/usage_201411.html
13 9 0.03% 783 0.12% /stats/usage_202003.html
14 9 0.03% 797 0.12% /stats/usage_202010.html
15 9 0.03% 802 0.12% /stats/usage_202101.html
16 8 0.03% 631 0.09% /stats/usage_201302.html
17 8 0.03% 669 0.10% /stats/usage_201305.html
18 8 0.03% 662 0.10% /stats/usage_201309.html
19 8 0.03% 655 0.10% /stats/usage_201401.html
20 8 0.03% 736 0.11% /stats/usage_201412.html
21 8 0.03% 729 0.11% /stats/usage_201504.html
22 8 0.03% 736 0.11% /stats/usage_201507.html
23 8 0.03% 690 0.10% /stats/usage_201610.html
24 8 0.03% 688 0.10% /stats/usage_201708.html
25 8 0.03% 679 0.10% /stats/usage_201804.html
26 8 0.03% 691 0.10% /stats/usage_201908.html
27 8 0.03% 683 0.10% /stats/usage_202002.html
28 8 0.03% 728 0.11% /stats/usage_202011.html
29 8 0.03% 717 0.11% /stats/usage_202012.html
30 7 0.02% 564 0.08% /stats/usage_201303.html

Top 10 of 109 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9 0.03% 500702 75.05% /HorstBayerBackup.rar
2 223 0.77% 74531 11.17% /stats/webalizer.current
3 3197 11.06% 31935 4.79% /stats/
4 76 0.26% 3657 0.55% /stats/usage_202103.html
5 2307 7.98% 2008 0.30% /
6 10 0.03% 914 0.14% /stats/usage_202006.html
7 10 0.03% 901 0.14% /stats/usage_202005.html
8 10 0.03% 862 0.13% /stats/usage_201405.html
9 9 0.03% 824 0.12% /stats/usage_201411.html
10 9 0.03% 802 0.12% /stats/usage_202101.html

Top 10 of 86 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8 0.03% 1074 48.77% /stats/usage_201507.html
2 2307 7.98% 440 19.98% /
3 3197 11.06% 301 13.67% /stats/
4 76 0.26% 22 1.00% /stats/usage_202103.html
5 10 0.03% 8 0.36% /stats/usage_201405.html
6 9 0.03% 7 0.32% /stats/usage_201411.html
7 10 0.03% 7 0.32% /stats/usage_202005.html
8 9 0.03% 6 0.27% /stats/usage_201308.html
9 8 0.03% 6 0.27% /stats/usage_201610.html
10 8 0.03% 6 0.27% /stats/usage_201708.html

Top 10 of 86 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8 0.03% 1072 48.82% /stats/usage_201507.html
2 2307 7.98% 432 19.67% /
3 3197 11.06% 304 13.84% /stats/
4 76 0.26% 21 0.96% /stats/usage_202103.html
5 10 0.03% 7 0.32% /stats/usage_201405.html
6 9 0.03% 7 0.32% /stats/usage_201411.html
7 9 0.03% 6 0.27% /stats/usage_201306.html
8 9 0.03% 6 0.27% /stats/usage_201308.html
9 8 0.03% 6 0.27% /stats/usage_201504.html
10 8 0.03% 6 0.27% /stats/usage_201610.html

Top 30 of 4562 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2450 8.48% https://perevod42.com
2 1801 6.23% - (Direct Request)
3 648 2.24% https://zen.yandex.com/id/5ff46bb65981921f1533306a
4 640 2.21% https://vk.com/@doskaobyavlenii
5 621 2.15% https://doska.info/blog/
6 321 1.11% http://hydraruzdspnew4ag.com
7 276 0.95% http://hydraruzdspnew4ag.com/
8 190 0.66% https://hydra9webe.com
9 184 0.64% https://hydra9webe.com/
10 181 0.63% https://hydra6webe.com/
11 177 0.61% https://hydra6webe.com
12 170 0.59% https://lolz.guru/articles
13 169 0.58% https://hydra9webes.com/
14 167 0.58% https://assets.falco3d.com
15 166 0.57% https://hydra2webes.com/
16 166 0.57% https://hydra4webe.com
17 164 0.57% https://hydra2webes.com
18 164 0.57% https://rentaremotecomputer.com/
19 159 0.55% https://lolz.guru/market
20 158 0.55% https://hydra4webe.com/
21 158 0.55% https://rentaremotecomputer.com
22 157 0.54% https://lolz.guru/market/
23 156 0.54% https://lolz.guru/articles/
24 153 0.53% https://hydra9webes.com
25 136 0.47% https://assets.falco3d.com/
26 119 0.41% https://darkmoney.pl/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021
27 114 0.39% https://t.me/PegasRUS/
28 112 0.39% https://www.google.com/
29 108 0.37% https://darkmoney.pl/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/
30 107 0.37% https://fraud-world.top/

Top 20 of 213 Total Search Strings
# Hits Search String
1 12 4.72% https://vk.com/@doskaobyavlenii
2 10 3.94% https://doska.info/blog/
3 5 1.97% https://zen.yandex.com/id/5ff46bb65981921f1533306a
4 3 1.18% https://\xd0\xb3\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb9-\xd0\xb2\xd1\x83\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbd.\xd1\x80\xd1\x84/novosibirsk/
5 3 1.18% https://sdprogress.ru/attestatsiya/attestatsiya-po-promyshlennoj-bezopasnosti/
6 3 1.18% https://specznak777.ru/vykup-nomerov/
7 3 1.18% https://spina.studio/blog/spondilez-grudnogo-otdela-pozvonochnika/
8 2 0.79% celulitis nunca mas
9 2 0.79% https://\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x82\xd0\xbe-\xd1\x84\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x81.\xd1\x80\xd1\x84/buhgalterskoe-obsluz
10 2 0.79% https://\xd0\xb3\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb9-\xd0\xb2\xd1\x83\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbd.\xd1\x80\xd1\x84/nizhnij-novg
11 2 0.79% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-gostinoj/
12 2 0.79% https://domingo-kzn.ru/blog/s-chego-nachat-stroitelstvo-doma/
13 2 0.79% https://specznak777.ru/blog/pereregistraciya-avtomobilya-bez-smeny-nomerov-na-novye/
14 2 0.79% https://specznak777.ru/blog/skolko-dnej-mozhno-ezdit-bez-nomerov/
15 2 0.79% https://spina.studio/
16 2 0.79% https://xn----8sbc0acibdmtmp3b.xn--p1ai/ufa/
17 1 0.39% adult erotic porn
18 1 0.39% como curar y como ganar
19 1 0.39% derritela de amor
20 1 0.39% factor quema grasa

Top 15 of 195 Total User Agents
# Hits User Agent
1 737 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
2 736 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
3 723 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 722 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
5 719 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 717 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
7 717 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 711 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 707 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
10 707 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 704 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
12 703 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
13 702 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
14 702 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
15 702 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for March 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 28906 100.00% 6422 100.00% 667190 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23