Usage Statistics for www.horstbayer.at

Summary Period: September 2022
Generated 01-Oct-2022 03:40 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2022
Total Hits 81251
Total Files 65002
Total Pages 79612
Total Visits 9151
Total KBytes 837739
Total Unique Sites 1645
Total Unique URLs 306
Total Unique Referrers 2305
Total Unique User Agents 214
. Avg Max
Hits per Hour 112 302
Hits per Day 2708 5619
Files per Day 2166 5128
Pages per Day 2653 5561
Sites per Day 54 211
Visits per Day 305 435
KBytes per Day 27925 91587
Hits by Response Code
Code 200 - OK 80.00% 65002
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 4
Code 302 - Found 17.27% 14032
Code 304 - Not Modified 0.36% 293
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 2.36% 1919

Daily usage for September 2022

Daily Statistics for September 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1302 1.60% 1096 1.69% 1237 1.55% 282 3.08% 126 7.66% 12919 1.54%
2 1916 2.36% 1625 2.50% 1865 2.34% 349 3.81% 145 8.81% 25709 3.07%
3 2097 2.58% 1779 2.74% 2065 2.59% 300 3.28% 150 9.12% 19030 2.27%
4 2112 2.60% 1790 2.75% 2065 2.59% 319 3.49% 158 9.60% 19651 2.35%
5 2249 2.77% 1670 2.57% 2212 2.78% 128 1.40% 80 4.86% 19576 2.34%
6 2408 2.96% 1791 2.76% 2346 2.95% 224 2.45% 168 10.21% 20299 2.42%
7 2587 3.18% 1860 2.86% 2543 3.19% 361 3.94% 197 11.98% 28468 3.40%
8 3298 4.06% 2695 4.15% 3251 4.08% 290 3.17% 158 9.60% 37138 4.43%
9 3400 4.18% 2368 3.64% 3345 4.20% 315 3.44% 130 7.90% 39341 4.70%
10 2911 3.58% 2306 3.55% 2845 3.57% 355 3.88% 144 8.75% 26759 3.19%
11 3432 4.22% 2745 4.22% 3385 4.25% 337 3.68% 155 9.42% 38427 4.59%
12 3847 4.73% 3062 4.71% 3785 4.75% 435 4.75% 211 12.83% 91587 10.93%
13 2577 3.17% 2196 3.38% 2538 3.19% 382 4.17% 198 12.04% 25693 3.07%
14 1905 2.34% 1593 2.45% 1797 2.26% 368 4.02% 155 9.42% 19737 2.36%
15 2805 3.45% 2613 4.02% 2767 3.48% 378 4.13% 187 11.37% 28152 3.36%
16 2671 3.29% 2214 3.41% 2606 3.27% 363 3.97% 196 11.91% 24274 2.90%
17 5619 6.92% 5128 7.89% 5561 6.99% 121 1.32% 82 4.98% 52754 6.30%
18 3400 4.18% 2751 4.23% 3335 4.19% 307 3.35% 148 9.00% 30553 3.65%
19 4304 5.30% 3699 5.69% 4258 5.35% 249 2.72% 136 8.27% 37806 4.51%
20 3680 4.53% 2955 4.55% 3642 4.57% 416 4.55% 193 11.73% 32513 3.88%
21 2578 3.17% 2279 3.51% 2537 3.19% 381 4.16% 167 10.15% 23817 2.84%
22 2857 3.52% 2440 3.75% 2763 3.47% 306 3.34% 155 9.42% 32462 3.88%
23 2012 2.48% 1501 2.31% 1976 2.48% 297 3.25% 136 8.27% 16249 1.94%
24 2363 2.91% 2033 3.13% 2319 2.91% 295 3.22% 158 9.60% 24142 2.88%
25 2322 2.86% 1543 2.37% 2284 2.87% 303 3.31% 163 9.91% 18124 2.16%
26 1871 2.30% 1364 2.10% 1823 2.29% 273 2.98% 139 8.45% 15560 1.86%
27 2274 2.80% 1598 2.46% 2224 2.79% 304 3.32% 185 11.25% 25859 3.09%
28 1808 2.23% 1079 1.66% 1731 2.17% 281 3.07% 181 11.00% 13658 1.63%
29 1801 2.22% 1138 1.75% 1745 2.19% 294 3.21% 178 10.82% 13369 1.60%
30 2845 3.50% 2091 3.22% 2762 3.47% 259 2.83% 179 10.88% 24114 2.88%

Hourly usage for September 2022

Hourly Statistics for September 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 118 3550 4.37% 95 2857 4.40% 115 3457 4.34% 1105 33143 3.96%
1 116 3487 4.29% 94 2834 4.36% 114 3429 4.31% 1106 33169 3.96%
2 115 3475 4.28% 95 2866 4.41% 113 3404 4.28% 1413 42395 5.06%
3 111 3330 4.10% 89 2673 4.11% 109 3279 4.12% 1118 33542 4.00%
4 117 3525 4.34% 93 2812 4.33% 114 3425 4.30% 1255 37652 4.49%
5 112 3371 4.15% 89 2695 4.15% 110 3322 4.17% 1019 30583 3.65%
6 111 3340 4.11% 90 2724 4.19% 107 3237 4.07% 1061 31823 3.80%
7 113 3419 4.21% 92 2764 4.25% 111 3351 4.21% 1047 31398 3.75%
8 118 3563 4.39% 92 2782 4.28% 115 3477 4.37% 1100 32992 3.94%
9 112 3376 4.16% 86 2609 4.01% 109 3297 4.14% 2843 85304 10.18%
10 110 3328 4.10% 89 2699 4.15% 109 3290 4.13% 1042 31274 3.73%
11 111 3333 4.10% 89 2684 4.13% 109 3277 4.12% 968 29034 3.47%
12 105 3165 3.90% 85 2562 3.94% 103 3107 3.90% 937 28112 3.36%
13 110 3322 4.09% 89 2676 4.12% 108 3262 4.10% 1040 31210 3.73%
14 107 3219 3.96% 87 2619 4.03% 105 3166 3.98% 996 29889 3.57%
15 108 3251 4.00% 86 2585 3.98% 106 3205 4.03% 972 29164 3.48%
16 107 3214 3.96% 87 2622 4.03% 105 3166 3.98% 1060 31811 3.80%
17 117 3511 4.32% 93 2805 4.32% 115 3452 4.34% 1435 43049 5.14%
18 108 3264 4.02% 85 2557 3.93% 105 3176 3.99% 1003 30077 3.59%
19 119 3595 4.42% 89 2684 4.13% 117 3537 4.44% 1012 30373 3.63%
20 120 3607 4.44% 92 2780 4.28% 116 3506 4.40% 1233 37002 4.42%
21 110 3307 4.07% 86 2609 4.01% 106 3205 4.03% 1023 30705 3.67%
22 113 3411 4.20% 92 2763 4.25% 111 3348 4.21% 1068 32054 3.83%
23 109 3288 4.05% 91 2741 4.22% 107 3237 4.07% 1066 31984 3.82%

Top 30 of 306 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 62397 76.80% 624774 74.58% /stats/
2 519 0.64% 447 0.05% /
3 325 0.40% 23399 2.79% /stats/usage_202209.html
4 121 0.15% 10851 1.30% /stats/usage_202205.html
5 27 0.03% 1722 0.21% /stats/usage_202106.html
6 25 0.03% 1382 0.16% /stats/usage_202112.html
7 24 0.03% 1772 0.21% /stats/usage_202010.html
8 24 0.03% 1644 0.20% /stats/usage_202201.html
9 23 0.03% 66 0.01% /stats/usage.png
10 21 0.03% 1471 0.18% /stats/usage_202111.html
11 20 0.02% 1408 0.17% /stats/usage_201309.html
12 20 0.02% 1385 0.17% /stats/usage_202110.html
13 20 0.02% 1348 0.16% /stats/usage_202202.html
14 20 0.02% 1486 0.18% /stats/usage_202207.html
15 19 0.02% 1404 0.17% /stats/usage_201408.html
16 19 0.02% 1340 0.16% /stats/usage_202206.html
17 19 0.02% 1660 0.20% /stats/usage_202208.html
18 18 0.02% 1256 0.15% /stats/usage_201306.html
19 18 0.02% 1302 0.16% /stats/usage_201307.html
20 18 0.02% 1281 0.15% /stats/usage_201403.html
21 18 0.02% 1198 0.14% /stats/usage_201404.html
22 18 0.02% 1378 0.16% /stats/usage_201406.html
23 18 0.02% 1297 0.15% /stats/usage_201407.html
24 18 0.02% 1275 0.15% /stats/usage_201504.html
25 18 0.02% 1379 0.16% /stats/usage_201507.html
26 18 0.02% 1206 0.14% /stats/usage_201801.html
27 18 0.02% 1358 0.16% /stats/usage_201804.html
28 18 0.02% 1277 0.15% /stats/usage_201909.html
29 18 0.02% 1336 0.16% /stats/usage_202101.html
30 18 0.02% 1116 0.13% /stats/usage_202109.html

Top 10 of 306 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 62397 76.80% 624774 74.58% /stats/
2 2 0.00% 55634 6.64% /HorstBayerBackup.rar
3 325 0.40% 23399 2.79% /stats/usage_202209.html
4 121 0.15% 10851 1.30% /stats/usage_202205.html
5 24 0.03% 1772 0.21% /stats/usage_202010.html
6 27 0.03% 1722 0.21% /stats/usage_202106.html
7 19 0.02% 1660 0.20% /stats/usage_202208.html
8 24 0.03% 1644 0.20% /stats/usage_202201.html
9 11 0.01% 1577 0.19% /stats/webalizer.current
10 20 0.02% 1486 0.18% /stats/usage_202207.html

Top 10 of 104 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 62397 76.80% 6756 75.13% /stats/
2 18 0.02% 1072 11.92% /stats/usage_201507.html
3 519 0.64% 395 4.39% /
4 121 0.15% 68 0.76% /stats/usage_202205.html
5 25 0.03% 16 0.18% /stats/usage_202112.html
6 24 0.03% 12 0.13% /stats/usage_202010.html
7 27 0.03% 12 0.13% /stats/usage_202106.html
8 325 0.40% 12 0.13% /stats/usage_202209.html
9 19 0.02% 10 0.11% /stats/usage_201408.html
10 17 0.02% 10 0.11% /stats/usage_201611.html

Top 10 of 104 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 62397 76.80% 6754 75.15% /stats/
2 18 0.02% 1072 11.93% /stats/usage_201507.html
3 519 0.64% 369 4.11% /
4 121 0.15% 68 0.76% /stats/usage_202205.html
5 27 0.03% 15 0.17% /stats/usage_202106.html
6 20 0.02% 14 0.16% /stats/usage_201309.html
7 325 0.40% 12 0.13% /stats/usage_202209.html
8 17 0.02% 11 0.12% /stats/usage_202107.html
9 18 0.02% 10 0.11% /stats/usage_201306.html
10 19 0.02% 10 0.11% /stats/usage_201408.html

Top 30 of 2305 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9853 12.13% http://proserial.org
2 9394 11.56% https://donjob.eu/
3 7233 8.90% https://vipcallsgirls.com
4 5189 6.39% https://xn-----8kcabrkw4asecefhmfso.xn--p1ai
5 3856 4.75% https://evakuator-kronshtadt.ru/
6 3831 4.72% - (Direct Request)
7 3056 3.76% https://datingwish.me
8 2945 3.62% https://xn-----6kcchdgdke3as3cfbjv3anfb.xn--p1ai/
9 2670 3.29% https://vyzovevakuatora.com/
10 2661 3.28% https://911.spb.ru/evakuator-vsevolzhsk/
11 2000 2.46% https://evakuator-kurortniy.ru/
12 1378 1.70% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
13 905 1.11% https://xn--2-7sbitc7agkn0a6j.xn--p1ai
14 788 0.97% https://xn-----2-63dhdmqac0aa0aag4cybjmbfcf2adlt0y.xn--p1ai
15 725 0.89% https://kudrovo.evaspas.ru/
16 614 0.76% https://prikurit-avtomobil.ru/
17 567 0.70% https://kospo.ru/
18 566 0.70% www.bing.com
19 551 0.68% https://ophours.com/
20 506 0.62% https://birzhadomenov.com/
21 500 0.62% https://rak-pochki.ru
22 281 0.35% https://t.me/HubExpert
23 261 0.32% https://torbookomg.com
24 255 0.31% http://vskrit-avtomobil.ru/
25 249 0.31% https://auto.evakuator.expert
26 246 0.30% https://rumfc.ru/
27 245 0.30% https://tele2test.ru/
28 242 0.30% https://torbookomg.com/
29 238 0.29% https://cabinet-fss.ru/
30 233 0.29% https://elgov.ru/

Top 20 of 39 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 2.56% https://b2b-creative.ru/cases/almaz-mfc/
2 1 2.56% https://b2b-creative.ru/cases/korporativnyj-sajt-sergio-nero/
3 1 2.56% https://b2b-creative.ru/cases/prodazha-suhoj-obreznoj-doski/
4 1 2.56% https://b2b-creative.ru/cases/vending/
5 1 2.56% https://b2b-creative.ru/ryazan/crm/vnedrenie-bitriks24/
6 1 2.56% https://climatville.ru/moskva/gotovye-resheniya/kondicionirovanie-ofisov-i-predpriyatij/
7 1 2.56% https://ecopolisrf.ru/nizhnij-novgorod/materialy-i-oborudovanie/detskie-gorodki/igrovoj-kompleks-a102/
8 1 2.56% https://ecopolisrf.ru/salavat/proektnye-resheniya/
9 1 2.56% https://fabrica-tumana.ru/blog/articles/vliyanie-vlazhnosti-vozduha-na-proizvodstvo/
10 1 2.56% https://fabrica-tumana.ru/kostroma/
11 1 2.56% https://fabrica-tumana.ru/murmansk/catalog/uvlazhniteli/holodnogo-ispareniya/
12 1 2.56% https://fabrica-tumana.ru/tomsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-cehov/
13 1 2.56% https://fabrica-tumana.ru/tula/catalog/uvlazhniteli/dlya-kottedzha/
14 1 2.56% https://fabrica-tumana.ru/ulan-ude/catalog/uvlazhniteli/dlya-holodilnyh-kamer/
15 1 2.56% https://letundra.com/es/morocco/
16 1 2.56% https://megaplen.ru/
17 1 2.56% https://metalincorp.ru/khmao/catalog/truboprovodnaya_armatura/fasonnye_chasti_truboprovodov/perekhody_stalnye/
18 1 2.56% https://metalincorp.ru/krasnoselkup/catalog/oborudovanie/nasosy/konsolnye_nasosy/
19 1 2.56% https://narcology24.ru/artyom/narkologicheskaya-pomoshh/narkologicheskij-dispanser/
20 1 2.56% https://narcology24.ru/labinsk/narkologicheskaya-pomoshh/konsultaciya-narkologa/

Top 15 of 214 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4094 5.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 4026 4.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 3966 4.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 2078 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 2077 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 2064 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 2061 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 2048 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 2046 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
10 2039 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 2039 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 2038 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 2030 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 2029 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 2028 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for September 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 81251 100.00% 65002 100.00% 837739 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23